Indehaverens konkurs

Notering af indehavers konkurs

Når en person eller en virksomhed kommer under konkursbehandling, omfatter konkursen som udgangspunkt hele skyldnerens formue, jf. konkurslovens § 32. Konkursen omfatter således også skyldnerens varemærkerettigheder. 

Efter konkursdekretets afsigelse udpeges en eller flere kuratorer til at behandle konkursboet. Hvis kurator ikke er bekendt med, hvorvidt skyldner er indehaver af varemærkerettigheder, er der mulighed for at anmode om en undersøgelse af, om konkursboet har registrerede rettigheder hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Det kan ske gennem www.virk.dk. Du kan se mere om undersøgelsen her.

Hvis det viser sig, at konkursboet har registrerede varemærkerettigheder, vil styrelsen efter anmodning fra kurator notere konkursen ved at indsætte konkursboet som mærkeindehaver. Styrelsen vil i den forbindelse anmode om behørig dokumentation i form af en kuratorattest eller, hvis kurator endnu ikke er i besiddelse af denne, i form af en retsbogsudskrift fra konkursdekretets afsigelse, hvoraf udpegelsen af kurator fremgår.

Overdragelse eller pantsætning efter indehavers konkurs

Når der afsiges konkursdekret, mister skyldneren retten til at råde over sin formue med retsvirkning for konkursboet, jf. konkurslovens § 29. Det vil sige, at en overdragelse, pantsætning eller lignende af skyldnerens varemærkerettigheder alene kan ske med kurators samtykke. Styrelsen vil således i tilfælde af mærkeindehavers konkurs alene notere overdragelse eller pantsætning af rettigheder, hvis kurator underskriver eller på anden måde tiltræder en aftale herom. 

Der vil ofte i forbindelse med konkursbehandling ske en helt eller delvis overdragelse af skyldnerens virksomhed. Hvis virksomheden overdrages i sin helhed er udgangspunktet, at virksomhedens varemærker følger med, hvis andet ikke er aftalt, jf. varemærkelovens § 38, stk. 2. Du kan læse mere om overdragelse af varemærkerettigheder her.

Hvis styrelsen skal notere en overdragelse, skal der indsendes dokumentation for overdragelsen. Som dokumentation kræves som udgangspunkt et dateret overdragelsesdokument eller en ekstrakt af overdragelsesdokumentet underskrevet af kurator samt en kuratorattest, hvis denne ikke allerede foreligger.

Omstødelse af overdragelse/pantsætning/udlæg 

I visse situationer kan konkursen få betydning for overdragelser eller sikkerhedsstillelser, der er sket forud for konkursen. Bestemmelserne herom findes i konkurslovens kapitel 8 om omstødelse. 

Reglerne medfører, at visse overdragelser af, pantsætninger af eller udlæg i skyldners varemærker foretaget forud for konkursen kan tilsidesættes. Ved en sådan omstødelse af dispositioner foretaget før konkursens indtræden, vil styrelsen efter anmodning notere konkursboet som indehaver af varemærkerne samt slette en evt. notering af en pantsætning. Styrelsen vil i den forbindelse anmode om behørig dokumentation for omstødelsen i form af en underskrevet aftale mellem de involverede parter eller en retsafgørelse.

For så vidt angår udlæg i varemærker, der er foretaget senere end 3 mdr. før fristdagen (2 år, hvis det er til fordel for skyldners nærtstående), har ingen retsvirkning over for konkursboet, jf. konkurslovens § 71, stk. 1. Det vil sige, at styrelsen kan slette en eventuel notering af udlægget, hvis kurator fremsender dokumentation for udlægstidspunktet samt en retsbogsudskrift indeholdende en angivelse af fristdagen.

Udslettelse af rettigheder i forbindelse med konkurs

Det følger af varemærkelovens § 36, stk. 1, at en varemærkeregistrering kan udslettes, såfremt der er begrundet tvivl om, hvorvidt der findes en mærkeindehaver. At indehaver er kommet under konkursbehandling eller rekonstruktion medfører ikke, at indehaver ikke findes. I disse tilfælde er indehaveren konkursboet eller rekonstruktionsboet. 

Hvis varemærkerettigheden ikke bliver overdraget under konkursen, kan registreringen udslettes efter afslutningen af bobehandlingen, jf. reglerne i varemærkelovens § 36. En sådan udslettelse kræver dog, at styrelsen modtager en begæring om udslettelse fra en person med retlig interesse heri, jf. varemærkelovens § 36.

 Opdateret: 30. juni 2021