Mærkeændringer

Varemærker er et udtryk for den tid, som de er skabt i. Nogle mærker består i mange år i uændret form, mens andre bliver ændret.

Bruger man sit varemærke i en anden form end den, hvori mærket er registreret, risikerer man at få problemer med at opfylde brugspligten. Man bør derfor overveje at søge mærket registreret i den form, hvori det bruges.

Varemærkelovens § 40 giver indehaveren en mulighed for inden for snævre grænser at modernisere og ændre sit registrerede mærke. Dette gælder både i ansøgningsfasen og i registreringsfasen. Bestemmelsen om mærkeændringer skal fortolkes som en undtagelsesbestemmelse hvor kun uvæsentlige ændringer, der ikke påvirker helhedsindtrykket, kan foretages.

Styrelsen har tidligere, i sin vurdering af mærkeændringer, skelnet mellem ændringer i ansøgningsfasen og registreringsfasen. Efter ændringerne til varemærkeloven, som er trådt i kraft den 1. januar 2019, skelnes der ikke længere i vurderingen mellem anmodninger om mærkeændringer i ansøgningsfasen og registreringsfasen. Det vil således være den samme vurderingen styrelsen foretager uanset om der anmodes om ændringer af et ansøgt eller et registreret varemærke. 

Mærkeændringer på varemærker tillades kun, hvis der er tale om uvæsentlige ændringer, og hvis helhedsindtrykket af mærket forbliver det samme.

Som udgangspunkt må en mærkeændring aldrig medføre, at mærket bedømmes anderledes. De almindelige kriterier for vurdering af varemærker smitter dermed af på vurderingen af mærkeændringer. Vurderingen af om en mærkeændring kan accepteres, beror på et konkret skøn, hvor udgangspunktet altid skal tages i det mærke, der oprindeligt lå til grund for ansøgningen. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at vurderingen af mærkeændringer adskiller fra den vurdering som foretages i sager om brugspligt. Du kan læs mere om brugspligten her.

Ændring af figurlige mærker

Som udgangspunkt anses følgende ændringer af figurmærker for væsentlige og dermed ikke tilladt

 • Ændring fra figurmærke til ordmærke:

Reference

Oprindeligt mærke

Ønskedes ændret til

VA 1977 02077 

 models

 

SCANDINAVIAN MODELS

Styrelsen accepterede ikke ændringen af figurmærket til ordmærket SCANDINAVIAN MODELS, idet en fjernelse af alle de figurlige elementer og ændring til ordmærke udgør en væsentligt ændring, som ændrer helhedsindtrykket.

 

 • Ændring af figurmærker:

Reference

Oprindeligt mærke

Ændret til

VA 2015 03111

VA 2015 03111 

 Saluminati

VA 2001 02428

 Medico

 Med

VA 2010 01597

 Niko

 Niko2

Ligeledes accepterede styrelsen ikke de ønskede ændringer i de ovenfor viste mærker, idet helhedsindtrykket ændres væsentligt.

Som udgangspunkt anses følgende ændringer af figurmærker for uvæsentlige og dermed tilladt:

 • Ord, tal eller anden tekst uden varemærkekarakter kan udgå eller ændres, hvis helhedsindtrykket ikke herved ændres væsentligt.

Reference

Oprindeligt mærke

Ændret til

VA 2000 02642

 VA 2000 02642

 VA 2000 02642 1

VA 1999 03522

 VA 1999 03522

 VA 1999 03522 1

 

 • Grafiske opstramninger tillades normalt (dvs., stregtykkelse eller bogstavhøjde) - dog ikke hvis helhedsindtrykket ændres. Styrelsen accepterede nedenstående mærkeændringer:

Reference

Oprindeligt mærke

Ændret til

VA 1987 06239

 VA 1987 06239

 VA 1987 06239 1

VA 1996 05275

 VA 1996 05275

 VA 1996 05275 1

VA 2009 00211

 VA 2009 00211

 VA 2009 00211

 

 • Ændringer i mærkeindehaverens navn, forretningsadresse, telefonnummer, telefaxnummer eller lignende, såfremt helhedsindtrykket af mærket ikke ændres. Styrelsen accepterede følgende ændring:

Reference

Oprindeligt mærke

Ændret til

VA 1989 04474

 VA 1989 04474

 VA 1989 04474 1

 

Ændring af ordmærker

Hovedreglen er, at indsættelse eller borttagelse af ord ikke accepteres.

Til illustration gennemgås nedenfor en række eksempler med henblik på at anskueliggøre praksis:

Som udgangspunkt anses følgende ændringer af et ordmærke for væsentlige og dermed ikke tilladt:    

 • Delinger af ord: f.eks. kunne WEBMANAGEMENT ikke ændres til WEB MANAGEMENT (VA 1996 01628) eller ROTOZIP ikke ændres til ROTO ZIP (VA 2001 02256).
 • Tilføjelser eller fjernelse af bogstaver, stavelser eller hele ord: Dette gælder også selv om der er tale om deskriptive ord. F.eks. kan KJOLER ikke fjernes i mærket LILLY KJOLER (VR 1963 01739 og AN 2000 00006) og PRE FLUX kan ikke ændres til PRO FLUX (VA 1995 05801).
 • Tilføjelse eller fjernelse af dobbelt konsonanter eller et enkelt bogstav, hvis ordets betydning ændrer sig: F.eks. kan GAZZA GRILL ikke ændres til GAZA GRILL.
 • Sammenføjninger eller adskillelser af ord ved hjælp af f.eks. bindestreger, hvis ordet derved skifter karakter: BIND-O-MATIC kan ikke ændres til BINDOMATIC og SMART CASH ikke til SMARTCASH.

Mærkeændringer hvor et mærke ændres fra et flerordsmærke til et enkeltordsmærke accepteres derfor ikke. For yderligere eksempler henvises til vores afgørelser under fanen 'Domme og afgørelser'.

Som udgangspunkt anses følgende ændringer af ordmærker for uvæsentlige og dermed tilladt:

 • Udskiftning af erstatningsbogstaver, hvis de i det konkrete mærke ikke ændrer udtalen: Erstatningsbogstaver er bl.a.: c-k og s-z eller f-ph. F.eks. vil ELISABETH kunne ændres til ELIZABETH og TERRA BRASILIS er blevet ændret til TERRA BRAZILIS (VR 1991 06685).
 • Tilføjelse eller fjernelse af dobbelt konsonanter eller et enkelt bogstav, såfremt mærket har en vis længde og ordets betydning ikke ændres: F. eks. vil LIPPERT kunne ændres til LIPERT, og TEAM EXTREME ændres til TEAM XTREME.

Hvis et ord har flere officielle stavemåder, og det er et kendt ord, kan ændringen tillades. Tilsvarende hvis ændringer er begrundet i officielle sprogændringer, f.eks. Oda's mayonnaise til Oda's majonæse.

 • Apostroffer, accenter og lignende kan ind- eller udgå, hvis udtalen ikke dermed ændres. Bindestreger i et mærke kan fjernes, blot mærket forbliver i "dele" og ikke sammentrækkes: Eksempel herpå er mærket ESA-KIT der er ændret til ESA KIT (VR 2001 00274).

 Opdateret: 11. december 2019