Varighed og fornyelse af varemærkeregistreringen

En varemærkeret, der stiftes ved registrering gælder i 10 år fra ansøgningsdatoen. Når den 10-årige registreringsperiode er ved at udløbe, kan mærket fornyes med yderligere 10 år ad gangen. En varemærkeregistrering kan dermed i princippet være evigtvarende, så længe varemærket bliver fornyet.

Tidligere blev de første 10 år af et varemærkes gyldighedsperiode regnet fra registreringsperiodens slutdato, men som følge af ændringerne til varemærkeloven, som trådte i kraft den 1. januar 2019, regnes den første 10 års registreringsperiode nu fra ansøgningsdatoen.

Varemærker der er registreret før indførelsen af ændringerne i varemærkeloven trådte i kraft berøres dog ikke af denne ændring.

Dette betyder, at:

  • for varemærker og fællesmærker registreret før den 1. januar 2019 regnes den første 10 års registreringsperiode fortsat fra registreringsdatoen
  • for varemærker registreret efter den 31. december 2018 regnes den første 10 års registreringsperiode fra ansøgningsdatoen.

Ovennævnte gælder på tilsvarende vis for konverterede EU-varemærker og videreførelse i dansk ret af internationale registreringer, dog således, at hvor "ansøgningsdatoen" er relevant for beregningen af den første 10 års registreringsperiode i almindelige danske ansøgninger, er det i disse sager den dato hvor styrelsen modtager anmodningen om konvertering eller ansøgningen om videreførelse, der er relevant.

Et varemærke, der er registreret, skal fornyes hvert 10. år for at vare ved. Bliver mærket ikke fornyet, ophører registreringen med at bestå.

Manglende fornyelse kan være tilsigtet, idet indehaveren af mærket ikke længere ønsker at beholde det pågældende mærke eller utilsigtet i den forstand, at indehaveren ved en fejl ikke får fornyet sit mærke inden for fornyelsesfristen.

Fornyelsen sker ved indbetaling af det fastsatte fornyelsesgebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen tidligst 6 måneder før registreringsperiodens udløb. Fornyelse kan også ske i indtil 6 måneder efter registreringsperiodens udløb, idet der er fastsat et forhøjet gebyr for en sådan "for sen" betaling.

Det er for indehaveren af et varemærke vigtigt at være opmærksom på de gældende tidsfrister for fornyelse. Styrelsen sender som del af proceduren ved fornyelser en påmindelse til indehaverne i form af et girokort med tilknyttet vejledning. Dette er alene en service, og rettidig betaling er altid indehaverens eget ansvar.

Styrelsen har ikke mulighed for at forlænge fristen, heller ikke selvom der samtidigt er anmodet om en ændring i registeret f.eks. en ændring i ejerforhold. Der er heller ikke hjemmel i varemærkeloven til genoprettelse af rettigheden, hvis mærket ikke er fornyet inden for fristen.

Sker der et utilsigtet ophør af den registrerede ret som følge af manglende eller for sen betaling af gebyret, må der indleveres en ny ansøgning om registrering af varemærket.

Du kan læse mere om de forskellige årsager til, at fornyelse ikke umiddelbart kan ske i følgende artikler:

 Læs også

»  Særligt om fællesmærker I forbindelse med ændringerne af varemærkeloven (2019) er fællesmærkeloven ophævet. Samtidig er der i varemærkeloven sket en introduktion af varemærketyperne ”kollektivmærker” og ”garanti- og certificeringsmærker”, der tidligere hørte under fællesmærkeloven. Da formålet med lovændringen bl.a. er at sammenlægge varemærkeregisteret og fællesmærkeregisteret, er det endvidere i Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker fastsat, at fællesmærkeregistreringer senest ved deres fornyelse, skal konverteres til en varemærkeregistrering. Se også styrelsens artikler om varemærketyperne kollektiv-, garanti- og certificeringsmærker. Der kan du også læse mere om konvertering af fællesmærker til varemærker.

Opdateret: 11. december 2019