Overdragelser

Et varemærke er en formuerettighed, der kan overdrages. Oftest bliver varemærker overdraget i forbindelse med salg af en virksomhed.

Hvis en virksomhed bliver overdraget følger varemærkerettighederne med, medmindre andet er aftalt, jf. varemærkelovens § 38, stk. 2.

Både ansøgte og registrerede varemærker kan overdrages til en anden. Det er ikke en gyldighedsbetingelse for overdragelsen, at den er noteret i registeret. Se hertil V-54-09-SHR (MINIRISK), hvor Sø- og Handelsretten fandt, at en manglende notering af en overdragelse af varemærket i Patent- og Varemærkestyrelsens register ikke er en betingelse for den reelle ejendomsret til varemærket. Patent- og Varemærkestyrelsen anser dog indehaveren af varemærket for at være den, der senest er noteret i registeret.

Hvis styrelsen skal notere en overdragelse, skal der indsendes behørig dokumentation for overdragelsen. Behørig dokumentation kan i henhold til § 29 i Bekendtgørelsen om ansøgning og registrering m.v. af varemærker bestå af:

  • et udskrevet overdragelsesdokument eller et ekstrakt heraf, eller
  • en udskrift fra et officielt register, der viser en virksomhedsoverdragelse eller fusion

Hvis en virksomhedsoverdragelse fremgår af en udskrift fra et officielt register, f.eks. et amerikansk virksomhedsregister eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsens virksomhedsregister, er det tilstrækkeligt at indsende en kopi heraf.

Såfremt der indsendes et overdragelsesdokument, skal dette indeholde følgende:

  • Angivelse af hvem der overdrager og hvem erhverver varemærket. Overdrager skal være den samme person/virksomhed, som styrelsen har noteret som ansøger/indehaver i registeret.
  • Dokumentet skal indeholde oplysninger, der kan identificere varemærket, f.eks. ved angivelse af ansøgnings- eller registreringsnummer.
  • Dokumentet skal være dateret og underskrevet af ansøger/indehaver. Dokumentet kan være indsendt i original eller som kopi, herunder som en elektronisk gengivelse.

Overdragelsesdokumentet må ikke være betinget. Det må f.eks. ikke indeholde krav til en af parterne, der skal opfyldes førend overdragelsen kan finde sted, eller som skal iagttages af en af parterne efter overdragelsen har fundet sted. Betingede overdragelser accepteres ikke, da styrelsen hverken har hjemmel eller mulighed for at undersøge, om betingelserne for en overdragelse er eller vil blive opfyldt.

Du kan med fordel anvende styrelsens standard overdragelsesdokument som du finder her.

Hvis mærket bliver overdraget for en del af de ansøgte eller registrerede varer og/eller tjenesteydelser, kan noteringen af overdragelsen ske i forbindelse med en deling af ansøgningen eller registreringen. Du kan læse mere om delinger her.

Sprog
I forbindelse med overdragelser kan Patent- og Varemærkestyrelsen behandle dokumenter, hvis disse foreligger på dansk, engelsk, svensk eller norsk.

Såfremt relevante overdragelsesdokumenter, såsom en købsaftale, ikke er på et sprog, som styrelsen kan acceptere, kræves der en oversættelse heraf.

Det følger af Singapore Traktatens artikel 8(2)(c), at styrelsen skal acceptere dokumenter, der er blevet oversat til et sprog tilladt af kontoret, hvis denne er blevet fortaget af en autoriseret oversætter, eller hvis oversættelsen er fortaget af en repræsentant, eksempelvis en advokat.  Det følger ligeledes af bestemmelsen, at oversættelsen skal indgives inden for en rimelig frist.Opdateret: 24. februar 2020