Licensaftaler, pantsætning og udlæg

Licensaftaler

Man taler om licens, når indehaveren af et varemærke giver en anden tilladelse til at udnytte mærket. 

En licens kan være eksklusiv (eksklusiv = en benyttelsesadgang med krav på, at der ikke gives tilsvarende licenser til andre) eller simpel (simpel = en benyttelsesadgang uden krav på, at der ikke gives tilsvarende licenser til andre). Ved eksklusive aftaler præciseres det, om aftalen udelukker indehaver fra selv at benytte mærket. Ved simple licenser må indehaveren normalt fortsat selv benytte mærket. Hvis licensaftalen er begrænset til at angå bestemte varer og tjenesteydelser eller bestemte geografiske områder i Danmark, skal dette ligeledes fremgå af aftalen.

Styrelsen noterer kun licenser på registrerede varemærker i registret. Såvel licensgiver som licenstager kan anmode om, at licensen bliver noteret. Styrelsen påser ikke indholdet af licensen, ligesom notering i registret ikke er en gyldighedsbetingelse for licensen.

Hvis styrelsen skal notere en licens, kræves der som dokumentation som udgangspunkt en ekstrakt af licensaftalen underskrevet af indehaver, men dokumentationen kan også blot bestå i en erklæring underskrevet af både licensgiver og licenstager, der nærmere fastslår hvilken licens der er givet, herunder indeholder information om licensens genstand (varemærkets registreringsnummer), licensens omfang (hvilke varer eller tjenesteydelser og evt. geografiske begrænsninger) og oplysninger om parterne, herunder deres navne og adresser, samt navne og adresser på evt. fuldmægtige for parterne.

En kopi eller elektronisk gengivelse af ekstrakten eller erklæringen er tilstrækkelig, så længe der ikke er lavet tilføjelser eller ændringer i dokumentationen.

Når en licens ophører, skal styrelsen have besked herom, så styrelsen kan notere datoen herfor i registret.

Hvis en mærkeindehaver ønsker at slette sit varemærke, underretter styrelsen licenstager herom. Underretningen har ikke opsættende virkning på udslettelsen.

Pantsætning og udlæg

Retten til et registreret varemærke kan pantsættes efter reglerne om underpant i løsøre. Der kan også foretages udlæg i et registreret varemærke. Styrelsen kan ikke notere pant eller udlæg i ansøgte varemærker. 

Mærkeindehaver, panthaver eller udlægsrekvirenten kan bede om at få dette noteret i registret. Notering i registret er ikke en gyldighedsbetingelse.

Hvis styrelsen skal notere pant, kræves der som dokumentation en dateret pantsætningserklæring eller en ekstrakt af pantsætningserklæringen underskrevet af mærkeindehaver. Navne og adresser på indehaver og panthaver skal fremgå af dokumentet. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvilke(t) mærke/mærker pantsætningen vedrører.

En kopi af pantsætningsaftalen eller af ekstrakten er tilstrækkelig, så længe der ikke er lavet tilføjelser eller ændringer i aftalen.

Hvis styrelsen skal notere udlæg, kræves som dokumentation en kopi af udskrift fra fogedretsbogen om det foretagne udlæg.

Når pantsætningen ophører, eller udlægget ikke længere består, skal styrelsen have besked herom, så styrelsen kan slette noteringen.

Hvis en mærkeindehaver udsletter sit varemærke, underretter styrelsen panthaver eller udlægshaver herom. Underretningen har ikke opsættende virkning på udslettelsen.Opdateret: 11. december 2019