Motivbeskyttelse

Betydningen af det begrebsmæssige indhold af varemærker indebærer ikke en begrebs- eller motivbeskyttelse.

Som den altovervejende hovedregel giver en ret til et varemærke ikke beskyttelse mod, at andre anvender samme motiv eller idé i deres varemærker. Et figurmærke, der forestiller en løve, kan ikke forhindre andre registreringer af ordet løve eller registreringer af en anden figurlig afbildning af en løve (forudsat figurerne ikke ligner i deres helhed). Ensartethed alene i den idé, der ligger til grund for mærkerne, er således ikke i sig selv nok til, at mærkerne er forvekslelige.

I visse ganske særlige tilfælde kan et motiv efter omstændighederne være benyttet i et sådant omfang, at beskyttelsesområdet udvides. Forudsætninger for at opnå en vis "motivbeskyttelse" er som minimum, at mærket er stærkt indarbejdet, stærkt særpræget og meget velkendt for indehaveren af varemærket. Men her vil vurderingen da også foretages efter bestemmelserne om de velkendte mærker, hvor det ikke skal vurderes, om mærkerne forveksles, men i stedet vurderes om brugen af det yngre mærke vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det velkendte mærkes særpræg eller renommé.

Praksis er meget sparsom på dette område. Et eksempel er U 1994 147 SH, hvor retten fandt figurmærker med afbildning af søheltene Niels Juel og Tordenskjold, der begge blev anvendt på tændstikæsker, forvekslelige. Retten udtalte bl.a., at det for salg af tændstikker anvendte og registrerede varemærke Niels Juel med gengivelse af et portræt af søhelten Niels Juel bygger på ganske samme idé og valg af grundmotiv, som sagsøgerens særprægede, indarbejdede og velkendte mærke" (altså figurmærket Tordenskjold).Opdateret: 17. december 2019