Ligeartethed mellem varer og tjenesteydelser

Der er som oftest ikke ligeartethed mellem varer og tjenesteydelser. Dog kan varer og tjenesteydelser være ligeartede, hvis der er en særlig sammenhæng mellem varen og tjenesteydelsen, typisk i kraft af at de har samme formål eller anvendelsesområde, samme omsætningskreds og distributionskanaler, og i øvrigt i omsætningskredsen opfattes som varer og ydelser, der til en vis grad kan supplere eller erstatte hinanden.

Kriterierne er således som udgangspunkt de samme, som dem der er nævnt i artiklen om ligeartethed mellem henholdsvis varer eller tjenesteydelser. Imidlertid betyder varernes og tjenesteydelsernes forskelligartethed, at det typisk ikke er tilstrækkeligt, at de kan opfylde det samme formål.

Som eksempel kan nævnes, at en fødevare i klasse 29 eller 30 typisk ikke vil blive anset for ligeartet med tjenesteydelsen "restaurationsvirksomhed", selv om varen og tjenesteydelsen i dette tilfælde til dels kan opfylde det samme behov. I en sådan situation vil det yderligere være påkrævet at vise, at der er særlige brancheforhold, der gør, at varen og tjenesteydelsen i omsætningskredsen vil blive opfattet som ligeartede.

Sådanne særlige brancheforhold antages som oftest at være til stede i forholdet mellem varer og tjenesteydelsen "detailhandel" med de pågældende varer. I denne situation vil der nemlig bl.a. blive lagt vægt på, at det ikke er ualmindeligt, at producenter markedsfører deres produkter gennem egne salgskanaler, dvs. gennem egne butikker, ligesom det heller ikke er ualmindeligt, at man i en detailhandel får produceret varer, der påføres detailhandelens eget varemærke. Derudover er ydelsen og varen i denne situation også indbyrdes afhængige, hvorfor de i nogen grad må siges at supplere hinanden. Der kan således i den konkrete situation være en række elementer, der taler for, at detailhandel med en vare er ligeartet med varen selv.

Af eksempler fra praksis kan nævnes følgende:

Ankenævnet fandt i V 46/95 PROFF (VR 1994 06093), at rengøringsmidler var ligeartede med rengøringsvirksomhed, da rengøringsmidler i vid udstrækning leveres til rengøringsvirksomheder med deres egne mærker eller uden mærkning med henblik på mærkning med rengøringsvirksomhedens mærke.

AN 1999 00027 (VR 1997 04787), CHICKY WORLD  # CHICKY: Sagen vedrørte fødevarer i klasserne 29, 30 og 31 overfor restaurationsvirksomhed og levering af måltider i klasse 42. Styrelsen fandt, at mærkerne ikke var identiske, og at det fælles element "chicky" var svagt i fødevareklasserne. Desuden henviste styrelsen til forskellen mellem varer og tjenesteydelser. Ankenævnet stadfæstede afgørelsen og angav bl.a., at der ikke var påvist tilstrækkelig vægtige grunde til, at varerne måtte anses for ligeartede med tjenesteydelser.Opdateret: 12. oktober 2020