Lydlig lighed

Lydlig lighed mellem to ordmærker tillægges ligesom synsmæssig lighed stor betydning og vil ofte være sammenfaldende med den synsmæssige lighed.

En fonetisk sammenligning vil som udgangspunkt kun give mening, når der er tale om ordmærker eller figurmærker indeholdende ordelementer. Vurderingen af den lydlige lighed vil oftest være knyttet til de stavelser, herunder antallet af stavelser, der indgår i mærkerne, da disse bl.a. er med til at afgøre, hvordan mærkerne udtales, og hvor i mærket trykket vil blive lagt.

Ved den lydlige sammenligning af ord, lægges der i udgangspunktet vægt på den danske udtale, som er den en dansk omsætningskreds må forventes vil anvende. Er der imidlertid tale om, at det ene eller begge mærker indeholder eller består af et ord på et fremmedsprog, der er almindeligt kendt i Danmark, vil der typisk blive lagt vægt på udtalen af ordet på det pågældende fremmedsprog

Der kan dog bestå en lydlig lighed selvom de involverede mærker adskiller sig betydeligt fra hinanden synsmæssigt, f.eks. fordi to ord udtales ens, selvom de staves meget forskelligt.

Det fremgår af EF-domstolens afgørelse i sagen C-342/97, Lloyd-sagen, præmis 28, at det ikke kan udelukkes, at en lydlig lighed i sig selv kan føre til, at to mærker ligner hinanden i en sådan grad, at der foreligger en risiko for forveksling. Inden for visse brancher, kan den lydlige lighed således blive tillagt særlig vægt, eksempelvis i brancher hvor "mundtlig" brug af varemærkerne er særligt fremherskende.

Lydlig lighed vil dog sjældent i sig selv føre til, at mærkerne overordnet set anses for at ligne hinanden, idet der som regel også kræves en vis grad af synsmæssig lighed. Som eksempel kan nævnes VR 1992 03763, hvor mærkerne CIAO og TJAV ikke fandtes forvekslelige på trods af en stor grad af lydlig lighed mellem mærkerne.

Eksempler på afgørelser, hvor der er lagt særlig vægt på lydlig lighed:

MAYA = MAJA, MP659316 / AN 1997 00926

HYPOINT # HYPO, VR 2000 01964, AN 1999 00029: Ankenævnet fandt, at HYPOINT i Danmark vil blive udtalt på engelsk ("hajpoint"), mens HYPO vil blive udtalt på dansk. Mærkerne var derfor ikke forvekslelige.

TAKAI = TATAY, VR 2006 02947

ROCHER = ROSHEN, AN 2009 00031: Ankenævnet tiltrådte sig styrelsens vurdering af, at mærkerne er forvekslelige, særligt på grund af den lydlige lighed mellem mærkerne.Opdateret: 19. december 2019