Velkendte varemærker

Hvis et mærke er særlig kendt, kan det friste andre til at udnytte det samme eller lignende mærker. Denne udnyttelse kan være til skade for det velkendte mærke, fordi der kan ske en udvanding af mærket, og mærket kan miste en del af sin goodwill.

Varemærkeloven indeholder følgende bestemmelser vedrørende velkendte mærker:

 • varemærkelovens § 4, stk. 2:
  vedrører betingelserne for at stoppe brugen af et yngre mærke på baggrund af et her i landet velkendt varemærke
 • varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1:
  vedrører betingelserne for at stoppe registreringen af et yngre mærke på baggrund af et velkendt EF-varemærke
 • varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 2:
  vedrører betingelserne for at stoppe registreringen af et yngre mærke på baggrund af et vitterligt kendt mærke, der også er velkendt
 • varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1:
  vedrører betingelserne for at stoppe registreringen af et yngre mærke på baggrund af et velkendt registreret dansk varemærke
 • varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, jf. § 4:
  vedrører betingelserne for at stoppe registreringen af et yngre mærke på baggrund af et velkendt varemærke, der er brugt i Danmark, men ikke er registreret.

Efter ordlyden af disse bestemmelser gives der en beskyttelse mod brug og registrering af yngre mærker, der er identiske med eller ligner et ældre velkendt varemærke for varer eller tjenesteydelser af anden art. Betingelsen for denne mere omfattende beskyttelse er, at

Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1
Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, udelukker registreringen af et varemærke hvis varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret.

Følgende betingelser skal som udgangspunkt alle være opfyldt for, at bestemmelsen kan finde anvendelse:


1. det ældre mærke skal være velkendt her i landet, og
2. brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renommeet.

Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, omfatter uanset ordlyden desuden en beskyttelse mod registrering af et yngre mærke, der søges registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art. Dette følger af EF-domstolens afgørelser i sagerne vedrørende Davidoff C-292/00 samt Adidas C-408/01.

Varemærkelovens § 15, stk. 3
Det fremgår af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, at et varemærke også er udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når:


1. det ældre EF-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union, og
2. brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

Det kan diskuteres, hvornår et EF-varemærke må anses for at være velkendt i Den Europæiske Union, men det er formentlig nok, at det blot er velkendt i ét land i Unionen.

Imidlertid vil det være afgørende for, om et velkendt EF-varemærke kan opnå beskyttelse i Danmark efter bestemmelsen, at det også er velkendt i Danmark. Dette skyldes kravene om, at brugen af det yngre mærke skal kunne skabe en "sammenhæng" med det ældre velkendte varemærke, og at brugen af det yngre varemærke skal kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det velkendte mærkes særpræg eller renommé. Om disse forhold er opfyldt vil afhænge af, hvordan den relevante omsætningskreds i Danmark opfatter mærkerne, herunder om det ældre mærke opfattes som et velkendt mærke.

Uanset ordlyden af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, omfatter denne bestemmelse også en beskyttelse mod registrering af et yngre mærke, der søges registreret for varer eller tjenestelydelser af samme eller lignende art. Dette følger af EF-domstolens afgørelser i sagerne vedrørende Davidoff C-292/00 samt Adidas C-408/01.

Ligeledes fremgår det af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 2, at et varemærke også er udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner et »vitterlig kendt« varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er vitterlig kendt, når brugen af det yngre varemærke kan føre til:


1. at det antages, at der er en forbindelse mellem mærkerne, og
2. at brugen vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

Bestemmelserne i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 og nr. 2 svarer til bestemmelserne i varemærkelovens § 4, stk. 2 og varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1, men dækker henholdsvis ældre EU-varemærker og ældre "vitterligt kendte" mærker.

Efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, følger det, at to mærker er forvekslelige, hvis der er identitet eller lighed mellem mærkerne, og der er sammenfald eller ligeartethed mellem de varer og tjenesteydelser, som mærkerne omfatter. Er det ældre mærke velkendt, kan det bevirke, at der er større risiko for forveksling mellem mærkerne. Læs mere om vurderingen af velkendte mærker efter § 15, stk. 1, nr. 2 i artiklen Forvekslelighed af velkendte mærker.