Ansøgningsdato

Ansøgningsdatoen er den dato, som den indleverede varemærkeansøgning får tildelt ved indlevering, når visse krav er opfyldt. Ansøgningsdatoen kan være afgørende for, hvem der har førsteret til et varemærke, hvis flere ansøgere er interesseret i det samme eller lignende varemærker. 

Betingelserne for at få tildelt en ansøgningsdato fremgår af varemærkelovens § 11, stk. 5. En dansk varemærkeansøgning tildeles en ansøgningsdato, når følgende oplysninger er til stede i ansøgningen:

1) en anmodning om registrering,

2) oplysninger, der gør det muligt at fastslå ansøgerens identitet,

3) en fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, og

4) en gengivelse af varemærket, som opfylder de krav, der er fastsat i § 2, nr. 2.

En varemærkeansøgning kan kun indeholde ét mærke. Er der i ansøgningen gengivet flere forskellige mærker eller udgaver af et mærke, er der som udgangspunkt tale om forskellige selvstændige ansøgninger, som tildeles samme ansøgningsdato. Ansøger vil blive kontaktet med henblik på at afklare, hvorvidt der er tale om én eller flere ansøgninger. Hvis ansøger kun ønsker én ansøgning, skal ansøger angive, hvilket af de indleverede mærker ansøgningen skal omfatte. Da entydig gengivelse af mærket er en betingelse for at opnå en ansøgningsdato, vil en ansøgning, hvor det ikke klart fremgår hvad der er mærket, efter omstændighederne først kunne tildeles en ansøgningsdato, når dette er afklaret.

Konvertering af et EU-varemærke
Hvis der er tale om konvertering af et EU-varemærke, bibeholder ansøgningen den oprindelige ansøgningsdato fra ansøgningen til det Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), jf. EU-varemærkeforordningens artikel 139(3). Når det gælder fornyelser, anses ansøgningsdatoen for at være den dato styrelsen modtager konverteringsansøgningen fra EUIPO, jf. bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærkers § 21, stk. 4,

Videreførelse i dansk ret
Det følger af varemærkelovens § 58, at hvis en international varemærkeregistrering har mistet sin gyldighed på anmodning fra den oprindelige registreringsmyndighed, eller som følge af at en kontraherende part udtræder af Madridprotokollen, kan indehaveren indgive en dansk varemærkeansøgning med samme virkning, som hvis ansøgningen var indgivet på datoen for den internationale registrering eller datoen for den efterfølgende designering af Danmark, forudsat at:

1)  ansøgningen indgives senest 3 måneder efter datoen for udslettelse af den internationale registrering,

2)  ansøgningen ikke omfatter andre varer eller tjenesteydelser end dem, der var omfattet af designeringen af Danmark,

3)  ansøgningen i øvrigt opfylder kravene til en dansk varemærkeansøgning og

4)  ansøgeren betaler de foreskrevne gebyrer, jf. § 60 a, stk. 4.Opdateret: 9. januar 2024