Varemærketyper

Når der ansøges om et varemærke, kan der vælges imellem 3 forskellige varemærketyper:

  • Individuelt varemærke
  • Garanti- eller certificeringsmærke
  • Kollektivmærke

Et individuelt varemærke er den almindelige type af varemærke, som kan ejes af både fysiske og juridiske personer. Denne type af varemærke vælges hvis mærket agtes at benyttes for bestemte varer og tjenesteydelser og at mærket er egnet til at adskille virksomhedens varer og tjenesteydelser fra andres virksomheders.

Et garanti - eller certificeringsmærke er et varemærke som er særligt kendetegnet ved, at det tilhører en fysisk eller juridisk person, der fører kontrol med eller fastsætter normer for varer eller tjenesteydelser, og som benyttes eller agtes benyttet til de varer eller tjenesteydelser, der er genstand for kontrol, eller for hvilke normer er fastsat, jf. varemærkelovens § 1 b, stk. 2. Denne type af mærke kan dog ikke indehaves af privatpersoner eller enkeltmandsvirksomheder, men henvender sig til forskellige typer af virksomheder, foreninger, fonde osv. Et sådant mærke vil således skulle vælges, hvis mærket skal anvendes af eksempelvis organisationer, som fører kontrol eller fastsætter normer for varer eller tjenesteydelser, og som benyttes eller agtes benyttet for de varer eller tjenesteydelser, der er genstand for kontrol eller for hvilke normer er fastsat.

Det er dog yderligere indskærpet, hvem der kan være indehaver af et garanti- eller certificeringsmærke. Indehaveren må ikke udøve erhvervsvirksomhed, der omfatter levering af varer eller tjenesteydelser af den slags, der er certificeret ved brugen af mærket, jf. varemærkelovens § 1 b, stk. 2.

Et kollektivmærke kan kun indehaves af "en sammenslutning af fabrikanter, producenter, leverandører af tjenesteydelser eller handlende eller offentligretlig personer jf. varemærkelovens § 1 b, stk. 3. Denne varemærketype egner sig til en sammenslutning af erhvervsdrivende, hvis medlemmer frit skal kunne bruge mærket såfremt de lever op til de betingelser der er opsat for brugen af mærket.

Ovenstående mærketyper skal alle ved indgivelsen af en ansøgning om registrering af et varemærke indeholde de oplysninger som oplyst i artiklen indlevering af varemærkeansøgningen.

Der gælder dog yderligere krav til en ansøgning hvis denne enten er af varemærketypen Garanti- eller certificeringsmærke eller kollektivmærke. Ifølge varemærkelovens § 11, stk. 6 skal ansøgninger med disse varemærketyper ydermere indeholde bestemmelser, der gælder for mærkets anvendelse. Derudover gælder det, for kollektivmærker, at bestemmelserne for denne varemærketypes anvendelse som minimum skal have angivet:

  1.  Hvilke personer der har ret til at anvende kollektivmærket,
  2. betingelserne for medlemskab af sammenslutningen, og 
  3. betingelserne for anvendelse af kollektivmærket, herunder sanktioner.

For øvrige krav til bestemmelser for Kollektiv og Garanti - og Certificeringsmærkers benyttelse henviser vi til følgende artikler Særligt om kollektivmærker og Særligt om garanti- og certificeringsmærker.

 Opdateret: 19. december 2019