Bestemmelser for mærkets anvendelse

En ansøgning om registrering af et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke skal indeholde de samme oplysninger som en ansøgning om registrering af et individuelt varemærke.

Derudover er det et krav, at en ansøgning om et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke indeholder de bestemmelser som er fastsat for mærkets anvendelse, jf. varemærkelovens § 11, stk. 6.

Bestemmelserne skal angive de krav der er fastsat for benyttelsen af mærket, herunder hvem der har ret til at benytte mærket.

Det er af væsentlig betydning for omverdenen, at der i varemærkeregistret er oplysninger om, hvem der f.eks. er berettiget til at bruge et kollektivmærke, og om der gælder særlige regler for brugen af det som f.eks. regler om bruger- eller medlemsgodkendelse, om kvalitetskrav for de varer eller tjenesteydelser, der markedsføres under mærket og regler om brugens ophør, eksklusion og påtale.

I ansøgninger og registreringer må bestemmelserne f.eks. gerne bestå i en henvisning til de relevante bestemmelser i vedtægterne for sammenslutningen, hvis det ikke er muligt at lave en dækkende sammenskrivning, men henvisningen skal være præcis. En generel henvisning til foreningens vedtægter er ikke tilstrækkelig. Der må henvises til bestemte paragraffer eller afsnit i daterede regelsæt eller i nærmere benævnte dokumenter.

Det vil også være tilstrækkeligt præcist at henvise til bestemte afsnit i et dateret dokument f.eks. et referat fra en generalforsamling, eller til daterede regelsæt specielt vedrørende bestemmelserne for mærkets benyttelse, eller til nærmere angivne afsnit i et særligt benævnt dokument.

Det er ikke et krav, at de dokumenter, som der henvises til, sendes til Patent- og Varemærkestyrelsen, men i modsat fald skal det fremgå af bestemmelserne, hvor tredjemand kan få adgang til dem.

Bestemmelserne om mærkets anvendelse må ikke stride mod den offentlige orden eller sædelighed.

Vær opmærksom på, at der i varemærkelovens § 11, stk. 7 er fastsat yderligere krav for bestemmelserne til kollektivmærker. Særligt for kollektivmærkerne gælder det, at bestemmelserne skal angive, hvem der har ret til at benytte mærket, betingelserne for medlemskab af sammenslutningen og hvordan mærket må benyttes.

Som eksempel på bestemmelser i forbindelse med et kollektivmærke kan nævnes:

VR 2019 00786

Retten til at benytte mærket tilkommer:
Retten til at bruge Kollektivmærket tilkommer kun medlemmer af Foreningen Bo Grønt Havecentre. 

Betingelser for medlemskab af foreningen eller sammenslutningen:
Medlemskab af Foreningen Bo Grønt Havecentre kan opnås af havecentre, der samtidig er andelshaver eller på anden måde selskabsdeltager i Havecentrenes Indkøb A.m.b.a., så længe denne enhed eksisterer i sin nuværende eller ændret form. Er enheden ophørt består medlemsskabet af Foreningen Bo Grønt Havecentre.

Bestyrelsen i Foreningen træffer beslutning om medlemmers optagelse. Det er muligt at opnå et prøvemedlemskab på op til 1 års varighed. Der henvises i øvrigt til Foreningens vedtægter af 13. januar 2019, § 3.

For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser:
Kollektivmærket må kun bruges i forbindelse med udbud af varer og tjenesteydelser, der relaterer sig til haven og boligen, herunder planter og blomster, men også brugskunst, krukker, kemikalier, haveredskaber, jord og gødning og dyremad.  

Brug og udlevering af Kollektivmærket ud over de almindelige retningslinjer må kun finde sted efter ansøgning til bestyrelsen. Dennes accept eller afvisning skal altid foreligge skriftligt.

Hvis der gøres indgreb mod mærkernes eneret eller der opleves andres krænkende brug, kan et hvert medlem fordre, at Foreningen gør ansvar gældende mod overtræderen, ligesom det påhviler ethvert medlem, der får kendskab til krænkelse eller indgreb, straks at anmelde dette til Foreningen.

Særlige krav til kollektivmærker som består af geografiske betegnelser 

Hvis et kollektivmærke består af en geografisk betegnelse, skal det fremgå af bestemmelserne for mærkets anvendelse, at enhver person, hvis varer eller tjenesteydelser hidrører fra det pågældende område, har ret til at blive optaget som medlem af sammenslutningen, hvis de i øvrigt opfylder de øvrige betingelser for medlemskab, jf. varemærkelovens § 11, stk. 8.

Ovenstående gælder for varemærker som udelukkende består af en geografisk betegnelse, men også for varemærker som en kombination af en geografisk betegnelse og andre usærprægede elementer.

Ændringer i bestemmelserne for mærkets anvendelse

Sker der ændringer i bestemmelserne for et kollektivmærke eller garanti- eller certificeringsmærkes anvendelse skal indehaveren forelægge ændringerne Patent- og Varemærkestyrelsen. Dette gælder også selvom mærket blot er ansøgt og endnu ikke registreret.   

Styrelsen informerer i forbindelse med varemærkets fornyelse indehaverne om kravet om at indsende oplysninger vedrørende eventuelle ændringer i bestemmelserne for mærkets benyttelse.

Ændringer af bestemmelserne om anvendelse af et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke får først virkning fra datoen for noteringen af ændringerne i varemærkeregistret.Opdateret: 5. november 2019