Varemærker og ophavsret

Ophavsretten hører under Kulturministeriet, men Patent- og Varemærkestyrelsen er i visse situationer forpligtet til at foretage vurderinger inden for ophavsretten, nemlig i de tilfælde, hvor et ansøgt varemærke krænker en andens ophavsret.

Forholdet mellem varemærker og ophavsret er reguleret i varemærkelovens § 15 stk. 3, nr. 8.

Efter denne bestemmelse kan et varemærke efter indsigelse udelukkes fra registrering, eller hvis det er begæret ophævet, når varemærket krænker en andens ophavsret eller industrielle rettigheder, når der til disse rettigheder er knyttet en ret til at forbyde brugen af varemærket.

Ophavsretligt beskyttede værker kan modsat varemærker, ikke registreres. Der er følgeligt heller ikke et register over ophavsretligt beskyttede værker, hvor man som ansøger af et varemærke kan slå op i, for på den måde at undersøge, om det varemærke man ønsker registreret, krænker en andens ophavsret. En krænkelse kunne være, at en varemærkeansøgning indeholder et værk, hvortil skaberen af værket, også kaldet "ophavsmanden", har ophavsretsretten, og uden at ophavsmanden har givet tilladelse hertil. Værket kan f.eks. være i form af et billede eller en skulptur.

Styrelsen foretager ikke en undersøgelse af, hvorvidt et ansøgt mærke krænker en andens ophavsrettighed. Styrelsen afslår heller ikke af egen drift mærker fra registrering med den begrundelse, at mærket krænker en andens ophavsret. Hvis styrelsen skal afslå et sådan mærke, kræver det en indsigelse fra tredjemand. Fremkommer en sådan indsigelse, vil styrelsen da tage stilling til, om det ansøgte mærke krænker en andens ophavsret. Læs mere herom i artiklen Ophavsretsligt beskyttede værker.

Styrelsen påser dog, om et ansøgt varemærke "strider mod lov, den offentlige orden eller sædelighed". Et eksempel herpå kan være, hvis et ansøgt mærke består af et værk, fx en afbildning af en skulptur, og når denne skulptur har opnået en sådan status, at det må være i strid mod offentlig orden eller sædelighed at give én retten til dette værk som varemærke. Læs eventuelt uddybende i artiklerne om varemærker, som strider mod lov, den offentlige orden eller sædelighed. Der kan desuden henvises til EFTA afgørelsen  E-5/16 af 6. april 2017. I afgørelsen finder domstolen, at brugen af et, hvortil der ikke længere var en ophavsret, var i strid med offentlig orden.Opdateret: 13. december 2019