Klasse 12

KLASSE 12

I Niceklassifikationens klasse 12 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Befordringsmidler; anordninger til befordring på land, i luften eller til vands".

Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter: 

  • motorer til befordringsmidler til brug på land;
  • koblinger og transmissionsdele til befordringsmidler til brug på land;
  • luftpudefartøjer.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer: 

  • visse specielle befordringsmidler, der ikke er til transportformål (se den alfabetiske liste);
  • visse dele til befordringsmidler (se den alfabetiske liste);
  • jernbanemateriel af metal (kl. 6);
  • motorer, koblinger og transmissionsdele, som ikke er til befordringsmidler til brug på land (kl. 7);
  • dele af alle typer af motorer og maskiner (kl. 7).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Omfattet af klasse 12 er eksempelvis cykler, barnevogne, løbehjul, kørestole, knallerter, biler, tog, skibe og flyvemaskiner. Derimod er landbrugsmaskiner ikke omfattet af klasse 12, men af klasse 7, da disse betragtes som maskiner og ikke befordringsmidler. Tilsvarende klassificeres "brandbiler" i klasse 9, uanset at de transporterer brandmænd og brandslukningsmateriale, idet hovedformålet med brandbiler er at slukke brande.

Klasse 12 omfatter tillige motorer til befordringsmidler til brug på land og dele til disse. Derimod skal motorer, koblinger og transmissionsdele til brug for andre køretøjer end landkøretøjer klassificeres i andre klasser end klasse 12. Eksempelvis klassificeres motorer til fly og både i klasse 7.

Derudover skal man holde sig for øje, at visse dele af motorer og maskiner, herunder eksempelvis pumper til køling, oliefiltre og vandpumper til motorer samt eldrevne og motordrevne save, klassificeres i klasse 7 - også for så vidt disse skal anvendes til en motor til et landkøretøj. Disse dele skal derimod ikke forveksles med sådanne dele, som ikke er en del af motoren, men som blot anvendes i forbindelse med en motor. Her kan eksempelvis nævnes startkabler og sensorer til motorer, som derimod klassificeres i klasse 9.

Det er således vigtigt, at skelne mellem om der er tale om et køretøj med det formål at befordre noget eller nogen, ligesom det er vigtig at skelne mellem om der er tale om en motor, til brug for et befordringsmiddel til brug på land, eller til brug i luften eller til vands.