Klasse 37

KLASSE 37

I Niceklassifikationens klasse 37 anvendes følgende eksempel på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed."

Bemærk, at termerne "reparation" og "installationsvirksomhed" anses for at være for upræcise til, at disse kan accepteres i en ansøgning - læs nærmere herom nedenfor. 

Vejledende bemærkninger: 

Klasse 37 omfatter hovedsageligt tjenester ydet af entreprenører eller underentreprenører ved bygning eller fremstilling af permanente bygninger, såvel som tjenester ydet af personer eller organisationer, der påtager sig restaurering af genstande til disses oprindelige tilstand, eller påtager sig deres konservering uden ændring af deres fysiske eller kemiske egenskaber. 

Denne klasse omfatter særligt: 

 • tjenesteydelser vedrørende opførelse af bygninger, konstruktion af veje, broer, dæmninger, rørledninger såvel som tjenester ydet af foretagender, der har specialiseret sig inden for byggefagene, såsom malere, blikkenslagere, varmeinstallatører (VVS-arbejde) eller tagdækkere;
 • tjenesteydelser i form af hjælp til byggefagene, såsom gennemsyn af bygningstegninger;
 • tjenesteydelser bestående af skibsbygning;
 • tjenesteydelser bestående af udlejning af værktøj eller bygningsmateriel;
 • reparation, dvs. tjenester der bringer hvilken som helst genstand i en god tilstand efter slid, skade, hel eller delvis ødelæggelse (restaurering af en eksisterende bygning eller af andre genstande, som er blevet mangelfulde og som skal tilbageføres til den oprindelige tilstand);
 • forskellige former for reparation af eksempelvis elektriske installationer, møbler, instrumenter, værktøj m.v.;
 • vedligeholdelse, for at bevare en genstand i sin oprindelige tilstand uden forandring af dens egenskaber (med hensyn til forskellen mellem denne klasse og klasse 40 - se de vejledende bemærkninger til klasse 40).

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • tjenesteydelser bestående af opbevaring af genstande, såsom beklædningsgenstande eller befordringsmidler (kl. 39);
 • tjenesteydelser vedrørende farvning af stof eller beklædningsgenstande (kl. 40).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Upræcise klassehoved termer
Patent- og Varemærkestyrelsen har i samarbejde med de øvrige varemærkemyndigheder i EU identificeret 11 termer i "klassehovederne", der ikke er tilstrækkelig klare og præcise, og som ikke kan accepteres til registrering uden yderligere præcisering jf. EU-domstolens afgørelse i sagen C-307/10 IP TRANSLATOR. Termerne "reparation" og "installationsvirksomhed" udgør to af disse. Du kan læse mere herom i Patent- og Varemærkestyrelsens brugerbrev af den 20. november 2013 vedrørende praksisændring i forhold til klassehovederne i Niceklassifikationen her.

Det betyder, hvis der alene angives "reparation" eller "installationsvirksomhed" i klasse 37 uden det præciseres, hvilken form for reparation eller installation der udføres, eller hvad der repareres eller installeres, vil Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at tjenesteydelserne præciseres yderligere.

Vedligeholdelse og rengøring
Tjenesteydelser, som vedrører vedligeholdelse for at bevare en genstand i sin oprindelige tilstand uden forandring af dens egenskaber, klassificeres i klasse 37. Er der derimod tale om tjenesteydelser vedrørende omdannelse af en genstand og/eller en proces, som medfører en ændring i genstandens væsentlige egenskaber, er der tale om en tjenesteydelse, der klassificeres i klasse 40.

Tjenesteydelser vedrørende rengøring, desinficering og skadedyrsbekæmpelse klassificeres også i klasse 37, fordi der er tale om en form for vedligeholdelse, for at bevare en genstand i sin oprindelige tilstand uden forandring af dens egenskaber, jf. formuleringen ovenfor fra de vejledende bemærkninger.

Reparation og installation af software
Reparations- og installationsydelser klassificeres som hovedregel i klasse 37. Der er dog et par undtagelser hertil. Det drejer sig om reparation og installation af software, der klassificeres i klasse 42, fordi disse tjenesteydelser typisk udføres af personer inden for faggrupperne computerprogrammører. Se hertil TMclass om reparation i klasse 42 og TMclass om installation i klasse 42.

Servicering
"Servicering" kan dække over flere tjenesteydelser, der klassificeres i forskellige klasser. Derfor kan det ikke stå alene og skal præciseres.

Eksempler på accepterede formuleringer:

 • Servicering i form af reparation af køretøjer (37)
 • Servicering i form af vedligeholdelse af computer software (42)

Se hertil TMclass om servicering.

 Opdateret: 2. januar 2019