Særligt om Nice-klassifikationen

Det er styrelsens opgave at sikre, at varer og tjenesteydelser er klassificeret korrekt, dvs. i overensstemmelse med Den Internationale Konvention om Klassificering af Varemærker (Nice-Arrangementet fra 1957) - også kaldet Nice-klassifikationen. Styrelsens forpligtelse til at påse, at varerne og tjenesteydelserne klassificeres korrekt, fremgår af VMBKG § 2, stk. 1, nr. 2, og af Trademark Law Treaty artikel 3(1)(a)(xv) samt Singapore traktatens artikel 3(1)(a)(xv). Er en vare eller tjenesteydelse ikke klassificeret korrekt, vil styrelsen fremkomme med et forslag til korrekt klassificering, og give en ansøger en frist til at rette op på fejlen. Rettes der ikke op på fejlen, vil styrelsen som minimum afslå at registrere mærket for den fejlklassificerede vare eller tjenesteydelse. Se hertil VMBKG § 10.

Nice-klassifikationen opdeler alle varer og tjenesteydelser i 45 forskellige klasser. Klassesystemet omfatter 34 vareklasser og 11 tjenesteydelsesklasser.

Hver af de 45 klassers indhold er overordnet beskrevet i de såkaldte "klassehoveder", ligesom der til klassesystemet er udarbejdet en klassevist opdelt alfabetisk liste over varer og tjenesteydelser, også kaldet klasselisten. Tilsammen omfatter klassehovederne og klasselisten i Nice-klassifikationen ca. 10.000 benævnelser for varer og tjenesteydelser, og Nice-klassifikationen omfatter således kun en del af de varer og tjenesteydelser, der kan findes i TMClass.

Til hver af klasserne er udarbejdet nogle vejledende bemærkninger, der indeholder information om, hvilke varer eller tjenesteydelser den pågældende klasse særligt omfatter eller særligt ikke omfatter. Hver klasse i Niceklassifikationen er særligt beskrevet i underartikler til denne artikel, og du kan således finde mere information om hver enkelt klasse her:

Klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1920, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Klassehovederne og klasselisten har ændret sig over årene, og du kan her se en oversigt over den gældende og de tidligere gældende udgaver og versioner:

 

Fordelingen af varer og tjenesteydelser i de enkelte klasser sker efter følgende principper:

VARER

Hvis man ikke kan klassificere en vare ved hjælp af klassehovederne, de vejledende bemærkninger eller den alfabetiske liste, træder følgende kriterier i kraft:

(a) En færdigfremstillet vare klassificeres i princippet efter varens funktion eller formål. Hvis funkti-onen eller formålet med varen ikke er nævnt i klassehovederne, skal varen klassificeres analogt med andre lignende varer, som optræder i den alfabetiske liste. Hvis en analog vareart ikke findes der, klassificeres varen ud fra kriteriet om, hvilket materiale varen er lavet af eller, hvordan denne fungerer.

(b) En færdigfremstillet vare, som har mere end ét formål (fx ure indeni en radio), klassificeres efter alle funktionerne eller formålene med varen. Hvis disses funktioner eller formål ikke er nævnt i klassehovederne, træder bestemmelserne under punkt (a) i kraft.

(c) Råmaterialer, uforarbejdede eller halvforarbejdede, klassificeres som udgangspunkt efter hvilket materiale, de består af.

(d) Varer, som udgør en del af andre varer, klassificeres som udgangspunkt kun i samme klasse, når det ikke er naturligt at bruge varedelen til andre formål. I andre tilfælde træder bestemmelserne under punkt (a) i kraft.

(e) Når en vare, færdigfremstillet eller ej, klassificeres efter det materiale, som den er lavet af, klassi-ficeres varen som udgangspunkt efter det materiale, som varen hovedsageligt består af, hvis den består af forskellige materialer.

(f) Beholdere, der er specielt udformede til deres indhold, klassificeres som udgangspunkt i samme klasse, som den vare de skal indeholde.

TJENESTEYDELSER


Hvis man ikke kan klassificere en tjenesteydelse ved hjælp af klassehovederne, de vejledende be-mærkninger eller den alfabetiske liste, træder følgende kriterier i kraft:


(a) Tjenesteydelser klassificeres som udgangspunkt efter de brancheområder, som står i klassehove-derne og i de vejledende bemærkninger. Hvis de er upræcise, klassificeres de på samme måde som andre lignende tjenesteydelser i den alfabetiske liste.

(b) Udlejningsydelser klassificeres som udgangspunkt i den samme klasse, som de tjenesteydelser, der vedrører de udlejede genstande (fx udlejning af telefoner, klassificeres i klasse 38). Leasingydelser er analoge til udlejningsydelser og skal derfor klassificeres på samme måde. Dog er finansiering af leje- eller leasingkøb klassificeret I klasse 36 som en finansiel ydelse.

(c) Tjenester, som består i at rådgive, informere eller yde konsulentbistand bliver i princippet klassifi-ceret i samme klasser, som de tjenesteydelser rådgivningen, informationen eller konsulentbistan-den drejer sig om, fx rådgivning om transport (kl. 39), rådgivning om forretningsledelse (kl. 35), finansiel rådgivning (kl. 36), skønhedsrådgivning (kl. 44). At rådgivningen, informationen eller konsulentbistanden bliver udbudt via elektroniske hjælpemidler (såsom telefon, computer) har in-gen indflydelse på klassificeringen.

(d) Tjenesteydelser i forbindelse med franchising er i princippet klassificeret i samme klasse som de særlige ydelser, som franchisegiveren yder (fx forretningsrådgivning relateret til franchising (klas-se 35), finansielle ydelser relateret til franchising (klasse 36), juridiske ydelser relateret til franchising (klasse 45)).

 Læs også

»  Nice Arrangementet

Opdateret: 5. januar 2022